Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Dataskyddsdeklaration från Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG

1 Sekretesspolicy

 

Vi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter som anförtros oss. I princip är det möjligt att använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Personuppgifter efterfrågas, behandlas och används endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågat eller för att tillhandahålla innehåll.

 

 

1.1 Syfte med databehandling

 

Nedan hittar du information om insamling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter omfattar alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer, samt den IP-adress som den berörda personen använder. Dessa uppgifter behandlas alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Ansvarig instans i den mening som avses i dataskyddslagen:

 

NOVAPOR Hans Lau (GmbH & Co) KG

Fredericiagade 21B

7100 Vejle - DK

Tfn 49 4191 908980

nordic@novapor.com

 

Intern dataskyddskontakt

Julian Mühlenberg – julian.muehlenberg@novapor.de

 

 

1.2 Insamling av allmänna data och information

 

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 

 • Webbläsartyp och version som används 

 • Operativsystem som används

 • Den så kallade referrer URL (webbplats från vilken den begärda webbplatsen hämtades)

 • Besökt URL

 • Möjligen internetleverantören för åtkomstsystemet

 • Tid och datum för serverförfrågan

 • IP-adress

 • Andra liknande uppgifter och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av angrepp på informationstekniksystemen.

 

För oss, som operatör av denna webbplats, kan dessa uppgifter inte tilldelas specifika personer. Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information dras inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att överföra innehållet på webbplatsen korrekt, för att säkerställa bekväm användning av webbplatsen och för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att skydda den ansvariga personens eller tredje parts legitima intressen.

 

Cookies

 

Vår webbplats använder så kallade "sessionscookies" för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats. Dessa är textfiler som endast lagras på din hårddisk under hela ditt besök på vår webbplats. Inställningar som språket som användaren har gjort på sajten sparas så att de inte behöver göra om dem under sitt besök. Under inga omständigheter kommer personuppgifter att samlas in som gör det möjligt att dra slutsatser om dig som person. Om webbläsaren är stängd raderas sessionscookien med all lagrad data. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den informerar dig om att cookies skickas.

 

SSL-kryptering

 

För att kunna skydda och säkra dina personuppgifter som samlas in av oss, till exempel via webbformulär, använder vi krypteringsmetoder via HTTPS, som motsvarar den aktuella tekniken.

 

Kontakt

 

Om en berörd person kontaktar oss via e-post kommer de personuppgifter som den drabbade personen frivilligt har överfört att lagras. Detta tjänar syftet att tilldela begäran och sedan svara på den. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part.

 

Dataskydd för applikationer

 

Dina personliga ansökningsuppgifter samlas in och behandlas uteslutande i syfte att tillsätta lediga tjänster inom vårt företag. Dina personliga ansökningsuppgifter kommer endast att vidarebefordras till ansvariga personer i vårt företag. Dessutom kommer dina applikationsuppgifter inte att vidarebefordras till tredje part eller användas på annat sätt. Behandlingen kan även ske elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar oss relevanta ansökningshandlingar digitalt.

Om vi sluter ett anställningsavtal med dig kommer de uppgifter du lämnar att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om inget anställningsavtal ingås med den sökande kommer ansökningshandlingarna att raderas 24 månader efter avslutad process. Tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda data som samlas in som en del av din applikation från manipulation och obehörig åtkomst.

 

 

2 Den registrerades rättigheter

 

Du har följande rättigheter gentemot oss med avseende på dina personuppgifter:

 

 • Rätt till bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas

 • Rätt till information om dina uppgifter som lagras av oss och deras behandling

 • Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

 • Rätt till radering av dina uppgifter som lagras av oss eller rätt till begränsning av behandlingen om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av juridiska skyldigheter

 

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden. Kontaktuppgifterna finns i början av denna dataskyddsförklaring.

 

 

3 Radering eller blockering av data

 

Vi följer principerna för dataundvikande och dataekonomi. Vi raderar eller blockerar därför dina personuppgifter så snart respektive lagringsändamål har uppnåtts eller de lagringsperioder som föreskrivs i lag anger det.

 

 

4 Ändringar av vår integritetspolicy

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration för att skydda dina personuppgifter för att alltid anpassa dem till gällande lagkrav.

 

 

5 Externa länkar / Friskrivningsklausul

 

Av användarvänlighetsskäl kan vår webbplats innehålla länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Användning av andra leverantörers webbplatser sker på användarens egen risk. Observera dataskyddsbestämmelserna på andra leverantörers webbplatser.